วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วัตถุประสงค์ในการให้เช่าบูชาครั้งนี้ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับวัดป่าพุทธญาณ ตั้งอยู่ ณ 13918 Florrence Rd. Sugarland, TX


วัตถุประสงค์ในการให้เช่าบูชาครั้งนี้ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับวัดป่าพุทธญาณ

ตั้งอยู่ ณ 13918 Florrence Rd. Sugarland, TX 77478 โทร(832)657-9935 และ (281)240-2438

http://watpabuddhayan.com/index.htm เวปของวัดป่าพุทธญาณ

ในสหรัฐอเมริกา (เป็นทุนรอนต่างๆ ในการเผยแพรพระพุทธศาสนา)

โดยมีพระอมรโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส (กรรมการพระธรรมทูต) ท่านเป็นธุระในด้านนี้

ไม่มีความคิดเห็น: